Chiến lược đa dạng hóa của Cty HKT Soft trong lĩnh vực phần mềm bán hàng

Chiến lược đa dạng hóa của Cty HKT Soft trong lĩnh vực phần mềm bán hàng được minh họa như hình dưới:

Hình 1: Các lựa chọn chiến lược đa dạng hóa của Cty phần mềm HKT Soft

Các lựa chọn đa dạng hóa của một doanh nghiệp phần mềm

Mời các bạn xem thêm các vi dụ áp dụng phân tích chiến lược đa dạng hóa tại đây.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 90- 96.