Phân tích cây năng lực cốt lõi của Công ty Cảng biển

Phân tích cây năng lực cốt lõi của Cảng, theo kết quả phân tích thực trạng chuỗi giá trị ở trên, cho thấy được xây dựng trên cơ sở 2 năng lực chính, gồm: (1) Dịch vụ khách hàng và (2) Quản trị đầu vào. Đây là nền tảng hình thành 02 dịch vụ trung tâm là dịch vụ căn cứ hậu cần dầu khí và dịch vụ căn cứ cảng container. Từ đó, Công ty cung cấp đến khách hàng dịch vụ tối ưu như minh họa hình dưới đây.

Hình 2: Phân tích cây năng lực cốt lõi của Công ty cảng biển

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 128 – 131.