Cây năng lực cốt lõi của Cty phần mềm HKT Soft

Cây năng lực cốt lõi của Cty HKT Soft được xây dựng trên bốn năng lực cốt lõi là kiến thức quản trị, hoạt động nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế của chuyên gia, và CNTT, từ đó cung cấp đến khách hàng ba nhóm sản phẩm là giải pháp phần mềm quản lý tổng thể và bán hàng, dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp và hoạt động dịch thuật nghiên cứu.

Hình 3: Cây năng lực cốt lõi của Công ty tư vấn và phần mềm

Nguồn: Nghiên cứu thị trường

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 128 – 131.