Chính sách (Policy) trong quản trị chiến lược

Chính sách (tiếng Anh: Policy) là những hướng dẫn, phương pháp, thủ tục, luật lệ, biểu mẫu cụ thể và những công việc hành chính được thiết lập để hỗ trợ và thúc đẩy công việc hướng tới các mục tiêu đề ra.

Vai trò của chính sách trong quản trị chiến lược

– Những thay đổi trong định hướng chiến lược của một công ty không xuất hiện một cách tự động. Thông qua những công việc hàng ngày, chính sách giúp chiến lược phát huy tác dụng. Chính sách tạo điều kiện giải quyết các vấn đề lặp đi lặp lại và hướng dẫn thực hiện chiến lược.

– Chính sách là công cụ giúp thực hiện chiến lược. Các chính sách đặt ra những ranh giới, cơ chế ép buộc và những giới hạn đối với các loại hành động quản trị có thể được thực hiện để thưởng, phạt các hành vi ứng xử; chúng làm rõ những gì có thể và không thể làm khi theo đuổi các mục tiêu của công ty.

– Các chính sách cho cả nhân viên và nhà quản lí biết được những gì được mong đợi từ họ, do đó làm tăng khả năng các chiến lược được thực hiện thành công. Chúng là cơ sở cho việc kiểm soát, quản lí, cho phép phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức và làm giảm thời gian đưa ra quyết định của các nhà quản lí.

– Chính sách cũng xác định rõ ai sẽ làm việc gì. Điều này thúc đẩy việc trao quyền quyết định cho các cấp quản lí thích hợp, nơi mà các vấn đề khác nhau thường xảy ra. Nhiều tổ chức có cẩm nang chính sách nhằm hướng dẫn hành vi.

Ví dụ: Walmart (Tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới) có một chính sách gọi là Luật “10 bước chân” (The “10 foot” rule), theo đó khách hàng có thể tìm được sự giúp đỡ trong vòng 10 bước chân ở bất cứ nơi nào trong cửa hàng.

Một số lưu ý:

– Chính sách có thể áp dụng cho tất cả các bộ phận, phòng ban. Chằng hạn như, “Chúng ta là một công ty tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người”. Một số chính sách chỉ áp dụng cho một phòng chức năng “Nhân viên phòng ban này phải tham dự ít nhất một khóa đào tạo, huấn luyện mỗi năm”.

– Dù ở hình thức nào, chính sách đóng vai trò như một cơ chế nhằm thực hiện chiến lược và đạt được mục tiêu. Các chính sách nên được công bố dưới dạng văn bản bất cứ khi nào có thể.