Chiến lược và quy trình quản trị chiến lược

Chiến lược, đối mặt với cạnh tranh, là tổ hợp các mục tiêu cơ bản, dài hạn và cách thức hành động cũng như phân bổ các nguồn lực để đạt các mục tiêu đó (Chandler, 1962; Porter, 1985)

Quy trình quản trị chiến lược

Nội dung quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược là một quy trình liên tục bao gồm các nỗ lực điều chỉnh doanh nghiệp của nhà quản trị chiến lược cho phù hợp với bối cảnh môi trường hoạt động, đồng thời phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tác giả nổi tiếng trong khoa học quản lý

Những học giả có đóng góp quan trọng đối với sự hình thành và phát triển những dòng tư tưởng, học thuyết, phương pháp, mô hình nghiên cứu và phân tích về khoa học quản trị doanh nghiệp.