Xác định lợi thế cạnh tranh của công ty dịch vụ cảng biển

Để xác định lợi thế cạnh tranh hiện tại của một tổ chức, doanh nghiệp, chúng ta cùng phân tích chi tiết chuỗi giá trị của đơn vị đó. Chuỗi giá trị (value chain) là tập hợp một chuỗi các hoạt động có liên kết theo chiều dọc nhằm tạo lập và gia tăng giá trị cho khách hàng. Phân tích tiếp ví dụ này ở Hình 15, các hoạt động trong chuỗi giá trị được xếp theo điểm số trung bình đạt được từ cao xuống thấp và cho bảng sau:

Bảng 1: Tầm quan trọng của các hoạt động nội bộ của Công ty Cảng

Tầm quan trọng của các hoạt động nội bộ của Công ty Cảng

Kết quả trên cho phép xác định lợi thế cạnh tranh của Công ty Cảng được hình thành trên cơ sở các hoạt động sau: (1) dịch vụ khách hàng và (2) quản trị đầu vào (thu mua và hậu cần sản xuất). Các hoạt động này khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh của Cảng đều đạt ở mức khá và tốt.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 65 – 69.