Chuỗi giá trị của một công ty dịch vụ cảng biển

Kết quả khảo sát điều tra cho thấy thực trạng các hoạt động trong chuỗi giá trị của một công ty dịch vụ cảng biển trong so sánh với các đối thủ cạnh tranh chính như sau:

Chuỗi giá trị của Công ty dịch vụ cảng biển

Chuỗi giá trị của Công ty dịch vụ cảng biển

Nguồn: Porter (1985) & theo số liệu điều tra bảng hỏi

Về thực trạng các hoạt động chính, hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logistics) được đánh giá khá tốt so với các đối thủ cạnh tranh (3,11/5 điểm). Vận hành sản xuất kinh doanh của Cảng nhìn chung đảm bảo khá tốt (3,42/5 điểm). Logistics đầu ra (Outbound Logistics) tương tự như đối với hậu cần đầu vào, đạt số điểm khá tốt (3,56/5 điểm). Hoạt động Marketing và bán hàng (Marketing and Sales) còn rất nhiều hạn chế so với đối thủ cạnh tranh chính, theo kết quả khảo sát điều tra, tiêu chí này chỉ đạt 2,33/5 điểm, ở mức trung bình. Dịch vụ (Service) chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán của Công ty được thực hiện khá tốt so với đối thủ (3,63/5 điểm).

Về thực trạng các hoạt động hỗ trợ, Cấu trúc hạ tầng của Công ty cảng hiện hiện được đánh giá ở mức trung bình (2,92/5 điểm) so với các đối thủ cạnh tranh. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Hiện tại, quản trị nguồn nhân lực của công ty cũng chỉ ở mức trung bình so với đối thủ cạnh tranh (2,96/5 điểm). Công tác Nghiên cứu và Phát triển cũng còn rất nhiều hạn chế so với đối thủ (2,83/5 điểm). Hoạt động thu mua đầu vào (nguồn nhân lực, trang thiết bị) của Công ty cảng được đánh giá ở mức 3,58/5 điểm.

 

Xem thêm các ví dụ áp dụng phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp thực tế tại đây.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 65 – 69.