Phân tích chuỗi giá trị của Công ty phần mềm bán hàng HKT Soft

Phân tích chuỗi giá trị của Công ty phần mềm bán hàng HKT Soft từ các số liệu thu thập được cho thấy, nguồn gốc lợi thế cạnh tranh chính của công ty phần mềm bán hàng có đa nguồn, gồm: cấu trúc hạ tầng giản đơn linh hoạt, quản trị nguồn nhân lực hiệu quả, hoạt động marketing & bán hàng và dịch vụ sau bán chất lượng, hiệu quả.

Chuỗi giá trị công ty phần mềm bán hàng

Chuỗi giá trị công ty phần mềm bán hàng HKT Soft

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Nhìn chung, chiến lược cạnh tranh tổng quát của Michael Porter giúp các tổ chức đối phó với năm lực lượng cạnh tranh trong ngành và làm tốt hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Tuy nhiên, chiến lược này còn một số hạn chế như thiếu tính đặc trưng, thiếu linh hoạt và bị giới hạn (không phải mọi doanh nghiệp đều áp dụng được).

Xem thêm các ví dụ áp dụng phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp thực tế tại đây.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 65 – 69.