Phân tích chuỗi giá trị của Công ty phần mềm bán hàng HKT Soft

Phân tích chuỗi giá trị của Công ty phần mềm bán hàng HKT Soft từ các số liệu thu thập được cho thấy, nguồn gốc lợi thế cạnh tranh chính của công ty phần mềm bán hàng có đa nguồn, gồm: cấu trúc hạ tầng giản đơn linh hoạt, quản trị nguồn nhân lực hiệu quả, hoạt động marketing & bán hàng và dịch vụ sau bán chất lượng, hiệu quả.

Chuỗi giá trị công ty phần mềm bán hàng

Chuỗi giá trị công ty phần mềm bán hàng HKT Soft

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Xem thêm các ví dụ áp dụng phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp thực tế tại đây.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 65 – 69.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *