Mô thức EFAS áp dụng phân tích môi trường bên ngoài của Công ty cảng biển

Ví dụ sau minh họa phân tích mô thức EFAS áp dụng đối với một đơn vị cảng biển tại Hải Phòng – Việt Nam, từ số liệu chúng tôi thu thập được. Cụ thể như sau:

Mô thức EFAS của Công ty cảng biển

Mô thức EFAS của Công ty cảng biển

Kết quả áp dụng mô thức EFAS cho điểm trung bình đạt 2,60 / 5 điểm, ở mức trung bình kém, cho thấy môi trường bên ngoài hiện tại, cả vĩ mô và môi trường ngành, có tác động không thực sự đáng lo ngại, cũng không quá tiêu cực đến Công ty. Nói cách khác, Cảng vận hành tương đối ổn trong môi trường bên ngoài hiện tại, trong đó, các yếu tố tác động tích cực nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng phải kể đến: (1) các yếu tố liên quan đến môi trường tự nhiên biển tại khu vực Cảng; (2) các yếu tố chính trị; (3) các yếu tố về văn hóa xã hội trong dịch vụ cảng và (4) vị thế đối với nhà cung cấp. Các yếu tố tác động tiêu cực nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng gồm các áp lực lớn từ (1) đối thủ tiềm ẩn ra nhập ngành, (2) khách hàng; (3) các đối thủ cạnh tranh trong ngành và (4) môi trường công nghệ.

Xem thêm các ví dụ áp dụng phân tích doanh nghiệp thực tế tại đây.

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 61 – 62.