Ma trận Ansoff phát triển sản phẩm – thị trường phần mềm HKT Soft

HKT Soft là phần mềm bán hàng (cho các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán càfé, máy in hóa đơn nhiệt, két thanh toán …) tại Việt Nam. Phân tích áp dụng ma trận Ansoff cho thấy các định hướng chiến lược của công ty phần mềm trong thời gian tới như sau:

Hình 4: Ma trận Ansoff phát triển sản phẩm – thị trường phần mềm HKT Soft

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 144 – 147.