Phân tích mô thức IFAS của Cty HKT Soft

Trên cơ sở các chỉ tiêu nội tại, phân tích mô thức IFAS tổng quan môi trường bên trọng của công ty phần mềm bán hàng được trình bày như sau:

Mô thức IFAS của công ty phần mềm bán hàng

Mô thức IFAS của công ty phần mềm bán hàng

Nguồn: Điều tra thị trường 2014

Kết quả phân tích mô thức IFAS cho thấy điểm quan trọng đạt 2,58 / 5 điểm, ở mức trung bình; Công ty cần đưa ra các chiến lược để phát triển thêm những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

 

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 73 – 75.