Áp dụng mô thức IFAS phân tích của Công ty dịch vụ cảng biển

Áp dụng mô thức IFAS, từ số liệu thu thập được, bài viết phân tích tổng quan môi trường bên trong của Công ty cảng biển.

Mô thức IFAS của Công ty Cảng biển

Mô thức IFAS của Công ty Cảng biển

Kết quả áp dụng mô thức IFAS cho điểm trung bình đạt 3,15/5 điểm, ở mức trung bình kém, cho thấy môi trường bên trong hiện tại của Cảng còn nhiều hạn chế, để có thể làm bàn đạp cho Cảng phát triển, tận dụng thời cơ từ môi trường bên ngoài để chiếm lĩnh thị trường, đòi hỏi nhiều nỗ lực về đầu tư và trong vận hành quản lý. Trong đó, các yếu tố tác động quan trọng nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng phải kể đến: (1) dịch vụ chăm sóc khách hàng; (2) hậu cần đầu ra; (3) quản trị đầu vào và (4) hoạt động vận hành sản xuất kinh doanh. Yếu tố không hiệu quả hay yêu kém của Cảng chính là hoạt động Marketing & bán hàng.

 

Nguồn: Phan Thanh Tú (2019), Quản trị Chiến lược Doanh Nghiệp, NXB Công Thương, trang 73 – 75.