Xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp điển hình: cảng biển và phần mềm HKT Soft

Bài viết trình bày phương pháp xác định lợi thế cạnh tranh của hai doanh nghiệp điển hình là một Cty dịch vụ cảng biển và và Cty phần mềm HKT Soft trên cơ sở phân tích chuỗi giá trị đã được xây dựng trước của hai công ty này.

1. Xác định lợi thế cạnh tranh tại một đơn vị cảng biển

Để xác định được lợi thế cạnh tranh hiện tại, chúng ta cùng phân tích chi tiết chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị (value chain) là tập hợp một chuỗi các hoạt động có liên kết theo chiều dọc nhằm tạo lập và gia tăng giá trị cho khách hàng. Phân tích tiếp ví dụ này ở Hình 15, các hoạt động trong chuỗi giá trị được xếp theo điểm số trung bình đạt được từ cao xuống thấp và cho bảng sau:

Bảng 1: Tầm quan trọng của các hoạt động nội bộ của Công ty Cảng

Tầm quan trọng của các hoạt động nội bộ của Công ty Cảng

Kết quả trên cho thấy lợi thế cạnh tranh của Công ty Cảng được hình thành trên cơ sở các hoạt động sau: (1) dịch vụ khách hàng và (2) quản trị đầu vào (thu mua và hậu cần sản xuất). Các hoạt động này khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh của Cảng đều đạt ở mức khá và tốt.

2. Chuỗi giá trị xác định lợi thế cạnh tranh của công ty phần mềm HKT Soft

Phân tích chuỗi giá trị của Công ty HKT Soft ở hình dưới cho thấy nguồn gốc lợi thế cạnh tranh chính của HKT Soft có đa nguồn, gồm: cấu trúc hạ tầng giản đơn linh hoạt, quản trị nguồn nhân lực hiệu quả, hoạt động marketing & bán hàng và dịch vụ sau bán chất lượng, hiệu quả.

Hình 1: Chuỗi giá trị của Cty HKT Soft

Nhìn chung, chiến lược cạnh tranh tổng quát của Michael Porter giúp các tổ chức đối phó với năm lực lượng cạnh tranh trong ngành và làm tốt hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Tuy nhiên, chiến lược này còn một số hạn chế như thiếu tính đặc trưng, thiếu linh hoạt và bị giới hạn (không phải mọi doanh nghiệp đều áp dụng được).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *